Tippmann 6mm Airsoft Tracer BBs 0.20g 5000Rds (1kg)

Tippmann 6mm Airsoft Tracer BBs 0.25g 4000Rds ( 1kg )

Acetech GREEN tracer 0.25g BBs 1Kg bag

Acetech RED tracer 0.25g BBs 1Kg bag

Acetech RED tracer 0.25G BBs 2700 pieces bottle